Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Tee ideastasi totta!

Jaa tämä artikkeli

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

Minulla on idea, mitä pitäisi tehdä?

Ota heti idean synnyttyä yhteyttä Leader Länsi-Saimaan henkilökuntaan. Katsomme, sopiiko idea yhdistyksen strategiaan ja Leader -toimintatavan yleisiin ehtoihin vai onko sille luontevampi jokin toinen rahoituskanava. Kun ideaa jalostetaan hankkeeksi, tulee selvittää, onko idealle laajempaa tarvetta/kiinnostusta, ketkä olisivat mahdollisia yhteistyökumppaneita, mikä idean toteutus tulisi arviolta maksamaan jne. Valmisteluun kannattaa varata riittävästi aikaa, jopa useita kuukausia.

Millaiset hankkeet voivat saada rahoitusta?

Hyväksyttävien kehittämishankkeiden tulee olla yhteisöllisiä, laajempaa joukkoa palvelevia sekä yhdessä suunniteltuja. Ne voivat olla tyypiltään kehittämishankkeita, joilla luodaan esimerkiksi uusia palveluita ja toimintaa alueelle. Ne voivat olla myös investointihankkeita, joissa esimerkiksi korjataan kylätaloa ja tehdään reitistöjä.

Yrityshankkeiden avulla kehitetään ja laajennetaan yrityksen toimintaa ja tehdään niihin liittyviä investointeja. Yritystukea voi saada myös yritystoiminnan käynnistämiseen ja kokeiluun liittyviin asiantuntijapalveluihin. 

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä- järjestelmässä (hyrra.ruokavirasto.fi). Hanke perustuu hankesuunnitelmaan, jonka lisäksi tarvittavat liitteet lisätään Hyrrään pdf- tai excel-muodossa.

Ketkä voivat olla hankkeiden hakijoita?

Leader-rahoitusta voivat hakea yritykset (alle 5 htv), aloittavat yrittäjät, yhteisöt ja kunnat. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueelle ja toteuttaa Viije tähe ratekia –kehittämisstrategiaa. Hankehaku on jatkuva.

Pitääkö hakijalla olla omaa rahaa? Hyväksytäänkö talkootyötä rahoituksessa?

Hakijan pitää sijoittaa hankkeeseen omaa rahaa. Jos hankkeelle myönnetään julkista tukea 80 % kustannuksista, on loppu 20 % yksityistä rahoitusta. Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa osan yksityisestä rahoituksesta voi korvata talkootyöllä. Talkootyön laskennallinen hinta on 20 €/tunti/henkilö. Työkoneen hinta on lisäksi 40 €/tunti. Talkootyöstä pidetään talkootyöpäiväkirjaa. Leader -tuki maksetaan syntyneiden kustannusten perusteella (tai kustannusmallista riippuen) jälkikäteen, joten käytännössä hankkeen kustannukset maksetaan ensin omalla rahalla.

Yritysten investointituissa omaa rahaa on 70-80 % kustannuksista ja yritysryhmähankkeissa 25 % kustannuksista. Ainoastan yritysten käynnistämis- ja kehittämistuissa ei välttämättä tarvita omaa rahaa. 

Miten hankkeen käsittely tapahtuu?

Kun hankesuunnitelma tarvittavine lomakkeineen ja liitteineen on valmis, hankehakemus jätetään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. 

Huom. Hankkeen toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Hyrrä-järjestelmään ja hakija on saanut ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta.

Leader Länsi-Saimaan hallitus tekee tarveharkinnan ja päättää puoltaako hankkeen rahoitusta. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hakija voi aloittaa vireillä olevan hankkeen toteuttamisen omalla riskillään ennen Ely- keskuksen virallista rahoituspäätöstä. Viralliseen rahoituspäätökseen voi mennä useita kuukausia. Rahoituspäätös on hakijaa sitova dokumentti, jonka yksityiskohtiin sekä liitteisiin tulee paneutua huolellisesti.